หน้าแรก

Static overlay
หนองฮาง โปรเจค

หนองฮางโปรเจค ส่วนหนึ่งของโครงการสถาบันพระบรมราชชนกโมเดล หรือ "สบช.โมเดล" โดยสถาบันพระบรมราชชนกเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของประชาชนในเขตบริการสุขภาพ จึงได้ทดลองนำทฤษฏีปิงปอง 7 สี เพื่อใช้พัฒนา ติดตามสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และมอบหมายให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Static overlay
หนองฮาง โปรเจค

หนองฮางโปรเจค ส่วนหนึ่งของโครงการสถาบันพระบรมราชชนกโมเดล หรือ "สบช.โมเดล" โดยสถาบันพระบรมราชชนกเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของประชาชนในเขตบริการสุขภาพ จึงได้ทดลองนำทฤษฏีปิงปอง 7 สี เพื่อใช้พัฒนา ติดตามสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และมอบหมายให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

PlayPause

กิจกรรมของโครงการ

เก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลในด้านต่างๆ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร สหวิชาชีพ

admin

4 กรกฎาคม 2022

สร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล

สร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล “1 วิทยาลัย 1 ชุมชน โดยใช้ระบบเฝ้าระวังปิงปองจราจรชีวิต 7 สี แยกผู้ป่วยเป็นกลุ่มต่างๆ โดยพบว่าสีขาวร้อยละ 73.32 สีเขียวอ่อนร้อยละ 22.15 สีเขียวเข้มร้อยละ 0.31 สีเหลืองร้อยละ 2.65 สีส้มร้อยละ 0.31 สีแดงร้อยละ 0.47 และสีดำร้อยละ 0.78

admin

13 มีนาคม 2022
ภาพถ่ายหน้าจอ 2565-06-12 เวลา 20.10.32
องค์กรแห่งนวัตกรรม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตบุคลากร
เพื่อตอบสนองความต้องการของเขตบริการสุขภาพและชุมชน

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านสุขภาพและเทคโนโลยี

สถาบันการศึกษา

วสส.อุบลราชธานี สร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อชุมชน

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

สามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน
ในชุมชน

เสริมสร้างสมรรถนะ

ทำน้อย แต่ได้มาก
เสริมสร้างสมรรถนะใหม่ๆ

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

ออกแบบ UI ให้มีความใช้งาน
เหมาะสมเข้าใจง่าย

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ NFC
และ QR CODE

พลวัตแห่งการเติบโต

ชุมชน องค์กร และสังคม
เติบโตได้ด้วยนวัตกรรม

กลุ่มงานวิชาการ x กลุ่มงานบริการวิชาการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

187 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

045-210-270-74